Teklif Al Formunda İşlenen Kişisel Verilere İlişkin  Aydınlatma Metni

Teklif Al Formunda İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Teklif Al Formunda İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden DBE ELEKTRİK
MÜHENDİSLİK PROJE VE DANIŞMANLIK AŞ tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin
işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK
kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla
hazırlanmıştır.
İnternet sitemizdeki iletişim formu aracılığıyla paylaştığınız Firma Unvanı, Proje Yeri, İlgili
Kişi, E-mail, Telefon vb. kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve
hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından
yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve başvuruda bulunduğunuz konu hakkında sizinle
iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Ayrıca işbu form ile paylaştığınız bilgiler
üzerinde mutlak bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bilmemizi istemediğiniz kişisel
verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi şirketimizle paylaşmamanızı tavsiye ederiz.
Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nin 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine
getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir
ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.
Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre, Merkez Mah. Kelle İbrahim Cad. No:28 Beykoz/İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@dbeenergy.com e-
posta adresine iletebilirsiniz.
Kullanabileceğiniz bir başvuru formu, bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına
internet sitemizde yayınlanmıştır. İlgili formu görüntülemek için tıklayınız.