Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

  1. Genel Açıklamalar

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”) KVKK’nin 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Başvuru formu, DBE ELEKTRİK MÜHENDİSLİK PROJE VE DANIŞMANLIK AŞ (DBE ENERGY) ile olan ilişkinizi tespit edip, varsa, DBE ENERGY tarafından işlenen kişisel verilerinizin eksiksiz olarak belirlenerek ilgili başvurunuza kanuni süresinde ve doğru cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri aktarımının önlenmesi amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için DBE ENERGY tarafından ek bilgiler istenebilir. Başvuru sahibi tarafından belirtilen bilgilerin doğru ve/veya güncel olmaması ya da taleplerin yetkisizlik engeline takılması hâlinde, bu hususa ilişkin sorumluluk başvuru sahibinindir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca başvuru sahibinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası (TL) işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi hâlinde kayıt ortamının maliyeti kadar ücret talep edilebilir.

  1. KVKK’nin 11. Maddesi Çerçevesinde Başvuru Hakkının Kapsamı

 Başvuru sahibi DBE ENERGY’ye başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir:

1) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

5) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  1. Başvuru Yöntemi

KVKK’nin 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı ve imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yazılı olarak yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak

  • Başvuru sahibinin şahsen elden başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya
  • Başvuru sahibinin tarafımıza daha önce bildirdiği ve sistemimizde kayıtlı bulunan

elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru

kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvuru Gönderiminde

Belirtilecek Bilgi

Başvurunun Yapılacağı

Adres

Şahsen başvuru (Başvuru

sahibinin bizzat gelerek

kimliğini tespit edici belge

ile başvurması)

Zarfın üzerine “Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu

Kapsamında Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

Merkez Mah. Kelle İbrahim Cad. No:28 Beykoz/İstanbul

Noter vasıtasıyla tebligat

Tebligat zarfına “Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu

Kapsamında Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

Merkez Mah. Kelle İbrahim Cad. No:28 Beykoz/İstanbul

“Güvenli eloktronik imza” ile imzalanarak kayıtlı

elektronik posta (KEP)

yoluyla

E-posta’nın konu kısmına

“Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

 

dbeelektrik@hs01.kep.tr

Mobil imza ya da e-posta ile başvuru (İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri

sorumlusunun sisteminde

kayıtlı bulunan elektronik

posta adresini kullanmak

suretiyle)

E-posta’nın konu kısmına

“Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

kvkk@dbeenergy.com

DBE ENERGY, başvuru sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda başvuru sahibinin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek, gerekli önlemleri alabilecektir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınıza KVKK’nin 13. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre, tebliğden veya tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı veya elektronik ortamda cevap verilecektir.